Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.


Offerte

Van Doorn AV Producties stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor project voorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Van Doorn AV Producties bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Van Doorn AV Producties hanteert een vergoeding van € 0,25 per gereden km.

Muziek

De muziek die Van Doorn AV Producties in zijn films gebruikt zijn voornamelijk rechtenvrij. Voor muziek waaraan rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra, worden deze additionele kosten niet in de offerte meegenomen. De hoogte van de rechten wordt bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Van Doorn AV Producties. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Van Doorn AV Producties de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Van Doorn AV Producties gemaakte producties rust het auteursrecht. Een productie van Van Doorn AV Producties mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Van Doorn AV Producties. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Van Doorn AV Producties.

Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen vijftien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft de verplichting het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandsschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

Annulering

Opdrachtgever kan de Opdracht conform de annuleringsregeling annuleren. De annuleringskosten zullen door Van Doorn AV Producties in alle redelijkheid worden bepaald op basis van reeds gemaakte kosten en de hiernavolgende annuleringsregeling:

  • Annulering door Opdrachtgever kan tot twee werkdagen voor aanvang van de Diensten kosteloos geschieden.
  • Bij annulering tussen één en twee werkdagen voor aanvang van de Diensten is Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
  • Bij annulering bij één werkdag of minder voor aanvang van de Diensten is Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
  • Indien Opdrachtgever de opdracht tijdens het uitvoeren van de opdracht annuleert, worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.