Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte
Van Doorn AV Producties stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor project voorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Van Doorn AV Producties bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Van Doorn AV Producties hanteert een vergoeding van € 0,25 per gereden km.

Annulering
Een last minute annulering van een draaidag kan in rekening worden gebracht als andere oplossingen, zoals het verplaatsen van een draaidag, niet mogelijk zijn. Voor losstaande draaidagen kan 25% van de offerteprijs worden gerekend als er 5 werkdagen voor opnames geannuleerd wordt, indien er 4 werkdagen voor een losstaande draaidag wordt geannuleerd kan 50% van de offerteprijs worden gerekend en indien er 3 werkdagen bij annulering van een losstaande draaidag wordt geannuleerd kan 100% van de offerteprijs worden gerekend.

Bij draaiperiodes van een week of langer maar niet langer dan 4 weken kan maximaal 10 werkdagen voor aanvang van de draaiperiode kosteloos worden geannuleerd. Wordt de draaiperiode geannuleerd tussen de 5 en 10 werkdagen voor aanvang van de draaiperiode dan kan 50% van de offerteprijs in rekening worden gebracht. Als de draaiperiode minder dan 5 dagen voor aanvang van de draaiperiode wordt geannuleerd kan 100% van de opnameperiode in rekening worden gebracht.

Bij draaiperiodes van een maand of langer kan maximaal 20 werkdagen voor aanvang van de draaiperiode kosteloos worden geannuleerd. Wordt de draaiperiode geannuleerd tussen de 10 en 20 werkdagen voor aanvang van de draaiperiode dan kan 50% van de maandfee in rekening worden gebracht. Als de draaiperiode minder dan 10 dagen voor aanvang van de draaiperiode wordt geannuleerd kan 100% van de maandfee in rekening worden gebracht.


Muziek
De muziek die Van Doorn AV Producties in zijn films gebruikt zijn voornamelijk rechtenvrij. Voor muziek waaraan rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra, worden deze additionele kosten niet in de offerte meegenomen. De hoogte van de rechten wordt bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Voice-over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Van Doorn AV Producties. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Van Doorn AV Producties de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Van Doorn AV Producties gemaakte producties rust het auteursrecht. Een productie van Van Doorn AV Producties mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Van Doorn AV Producties. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Van Doorn AV Producties.

Betalingscondities
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen vijftien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft de verplichting het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen